Oddlužení prodejem majetku

Insolvenční zákon nabízí pro fyzické osoby dvě možnosti jak řešit vysoké dluhy. Může se jednat buď o oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře, nebo právě o oddlužení prodejem majetku. V takovém případě dojde k rozprodeji majetku dlužníka pod dohledem insolvenčního soudu a vybrané ho insolvenčního správce. Jak to probíhá?

Návrh na oddlužení fyzické osoby rozprodejem majetku

Návrh, jak má být oddlužení fyzické osoby provedeno je již součástí formuláře, na kterém se k insolvenčnímu soudu podává žádost o oddlužení. Zde by mělo být vždy uvedeno o jakou formu oddlužení je v návrhu žádáno. Jestli se bude jednat o splátkový kalendář nebo prodej majetku. Pokud je vám jedno, jakou formu oddlužení soud zvolí, pak by to mělo být v návrhu výslovně uvedeno.

Pokud žádáte o oddlužení prodejem majetku, kromě samotné žádosti musí být insolvenčnímu soudu předloženy i další dokumenty. V tomto případě se jedná především o soupis veškerého majetku.

Jak probíhá oddlužení fyzické osoby s prodejem majetku

V tomto případě se oddlužení fyzické osoby velmi podobá klasickému konkurznímu řízení. Pro prodej majetku a rozdělená výnosu z prodeje mezi jednotlivé věřitele platí stejná ustanovení insolvenčního zákona jako pro konkurz podnikatele nebo firmy.

Při oddlužení fyzické osoby prodejem majetku také platí to, že se v rámci oddlužení řeší pouze prodeje majetku, který měl dlužník v okamžiku zahájení insolvenčního řízení. Majetek, který dlužník získá po zahájení insolvence, se již do procesu oddlužení nezahrnuje. (v tom je rozdíl oproti konkurzu firmy nebo podnikatele, kde je součástí insolvence i majetek získaný po zahájení konkurzu).

Jak probíhá soud

Pokud insolvenční soud schválí oddlužení prostřednictvím prodeje majetku, ve svém rozhodnutí uvede následující informace:

  • Určí, kdo bude insolvenční správce a rozhodne i o tom, jaká odměna bude insolvenčnímu správci za jeho práci náležet
  • Určí, který majetek náleží do majetkové podstaty oddlužení
  • Označí nezajištěné věřitele, kteří odsouhlasili, že jim bude z prodeje majetku uhrazeno méně než 30% jejich pohledávek a také uvede, na jaké hodnotě plnění se s dlužníkem dohodli