Zákon o oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby (neboli osobní bankrot) se řídí zákonem 182/2006 Sb. Z roku 2008. Jedná se o insolvenční zákon, podle kterého se postupuje nejenom v případě oddlužení fyzické osoby, ale i v případě oddlužení podnikatelů a insolvence firem.

Základní přehled – zákon o oddlužení

Zákon o oddlužení je možné v kompletní podobě najít třeba na tomto webu – Insolvenční zákon. Pojďme se ve stručnosti podívat na nejdůležitější části a fakta, která upravuje zákon o oddlužení

Kdo může požádat o oddlužení

Zákon o soudním oddlužení určuje, že o osobní bankrot může požádat pouze dlužník, který má více věřitelů a jeho závazky jsou alespoň 30 dní po splatnosti. A dále dlužník není schopen dostát svým závazkům a platit svoje dluhy (nachází se v platební neschopnosti).

Kdo se účastní oddlužení

Zákon o oddlužení vymezuje, že účastníkem oddlužení (insolvenčního řízení) se stává insolvenční soud, dlužník, věřitel (resp. všichni věřitelé, kteří uplatňují své nároky vůči dlužníkovi), a případně i insolvenční správce či likvidátor dlužníka

Oprávnění podat žádost o oddlužení

Zákon o oddlužení v § 389 určuje, že žádost o oddlužení fyzické osoby může podat pouze nepodnikatel.  Oddlužení podnikatelů a firem postupuje podle jiných paragrafů, které obsahuje insolvenční zákon. Návrh na oddlužení také může podat pouze dlužník, nikdo jiný není oprávněn tuto žádost podat.

Co musí obsahovat návrh na oddlužení fyzické osoby

Zákon o oddlužení vymezuje, že návrh (žádost) o oddlužení fyzické osoby podle insolvenčního zákona musí obsahovat především tyto náležitosti:

 • Označení dlužníka a všechny potřebné osobní údaje
 • Údaje o čekávaných příjmech v následujících 5-ti letech
 • Údaje o příjmech dlužníka v předchozích 3 letech
 • Návrh způsobu jak má být oddlužení provedeno (rozprodej majetku nebo splátkový kalendář) nebo v návrhu musí být uvedeno, že dlužník nepožaduje konkrétní formu oddlužení
 • Návrh musí být podán pouze na příslušném formuláři

Co dalšího musí obsahovat návrh na oddlužení

Insolvenční zákon dále určuje i další náležitosti a informace, které musí být připojeny k žádosti o oddlužení:

 • Seznam majetku a také všech závazků (dluhů) které má dlužník ke dni podání žádosti
 • Doklady o příjmech za poslední 3 roky
 • Souhlas věřitelů, se kterými se dlužník dohodl, že hodnota plnění jejich pohledávky bude nižší než 30%
 • Uvedení případných spoludlužníků nebo ručitelů

Rozhodnutí o návrhu na provedení oddlužení

§ 395 zákon o oddlužení určuje, že soud zamítne v případě že:

 • Oddlužení sleduje nepoctivý záměr (snaha vyhnout se úhradě dluhů)
 • Hodnota plnění bude nižší než 30%
 • Pokud byl dlužník v předchozích pěti letech pravomocně odsouzen trestním soudem pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy
 • Pokud dlužník podává opakovaný návrh bez uvedení nových skutečností

Odvolání proti schválení oddlužení

Jakmile je soudem schváleno oddlužení, není již možné dovolání